Phòng Chống Tham Nhũng Phòng Chống Tham Nhũng
Vũng Tàu triển khai công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng
09:59 | 22/07/2016 Print   E-mail    

Thành ủy Vũng Tàu vừa ban hành Kế hoạch số 30-KH/TU về thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07-12-2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.

Theo đó, kế hoạch nhằm nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng để củng cố hơn nữa lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp. Để thực hiện được mục đích, yêu cầu nêu trên, kế hoạch đã đề ra các nhiệm vụ cần triển khai thực hiện trong thời gian tới như: tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng; rà soát các văn bản do thành phố ban hành quy định về trách nhiệm, mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan thanh tra, công an, các cơ quan tố tụng và các cơ quan chức năng trong việc phát hiện, điều tra, xử lý hành vi tham nhũng để kịp thời sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, hoặc ban hành mới, tạo hành lang pháp lý đầy đủ, chặt chẽ trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng; nâng cao hiệu quả phát hiện xử lý tham nhũng thông qua công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, giải quyết tố cáo, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; tăng cường trách nhiệm của HĐND Thành phố và phường, xã trong công tác phát hiện, xử lý tham nhũng; phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của xã hội, nhất là UBMTTQVN thành phố và các tổ chức  thành viên, ban thanh tra nhân dân và các cơ quan thông tin đại chúng trong phát hiện tham nhũng; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, tạo điều kiện, khuyến khích cán bộ, đảng viên, công chức, viên chứ, người lao động phát hiện hành vi tham nhũng; đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát công tác phát hiện, xử lý lý tham nhũng đối với cơ quan, đơn vị chức năng có nhiệm vụ trực tiếp thực hiện công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ an tham nhũng; phải xác minh, điều tra làm rõ, xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật những vụ việc, vụ án tham nhũng được phát hiện với nguyên tắc “tích cực, khẩn trương, làm rõ đến đâu xử lý đến đó, không phân biệt người có hành vi tham nhũng là ai, đã có dấu hiệu tội phạm phải khới tố điều tra và đã có tội thì phải truy tố, xét xử”; tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ máy, cán bộ tham mưu cho cấp ủy, các cơ quan, đơn vị có cán bộ chuyên trách trực tiếp thực hiện nhiệm vụ phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; đẩy mạnh công tác truyền thông về việc phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng kết quả phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng; tăng cường nghiên cứu, học tập kinh nghiệm của các địa phương trong nước và quốc tế trong phòng ngừa, phát hiện, xử lý tội phạm tham nhũng.

Đối với mỗi nhiệm vụ, Thành ủy cũng giao trách nhiệm cho từng phòng, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị. Trong đó giao UBKT Thành ủy chủ trì, phối hợp với Văn phòng Thành ủy tổ chức hội nghị quán triệt chỉ thị; các cấp ủy đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của mình để xây dựng kế hoạch quán triệt, triển khai thực hiện chỉ thị; UBND thành phố, Đảng ủy Công an thành phố, Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố, Chi bộ Tòa án nhân dân thành phố tăng cường xử lý nhanh chóng, dứt điểm các vụ việc, vụ án tham nhũng còn tồn đọng trên địa bàn thành phố; các Ủy viên BTV thành ủy được phân công theo dõi, chỉ đạo các địa bàn, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc phải quan tâm chỉ đạo thực hiện các nội dung theo tinh thần chỉ thị 50-CT/TW; UBKT Thành ủy chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch và báo cáo Tỉnh ủy theo quy định./.

Nguồn: vungtau.baria-vungtau.gov.vn