THĂM DÒ Ý KIẾN THĂM DÒ Ý KIẾN
Bạn đánh giá thế nào về Trang thông tin điện tử Thanh tra tỉnh Bà Rịa - Vũng tàu?
Đẹp và nhiều thông tin
Đẹp nhưng còn ít thông tin
Bình thường
Còn sơ sài

THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Ngày 29/01/2018, Thanh tra tỉnh đã có Thông báo kết luận v ề việc thanh tra trách nhiệm Thủ trưởng trong việc chấp hành pháp luật về: thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; việc...

Đọc tiếp »

  Ngày 03/11/2017, UBND tỉnh ban hành công bố thủ tục hành chính và bãi bõ thủ tục hành chính lĩnh vực Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; phòng chống tham nhũng thuộc thẩm quyền giải...

Đọc tiếp »

Ngày 19/5/2017, Thanh tra Tỉnh đã có Thông báo Kết luận số 79/KL-TTr.NV5 về việc Thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc chấp hành pháp luật về: tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và...

Đọc tiếp »

Ngày 19/5/2017, Thanh tra Tỉnh đã có Thông báo Kết luận số 78/KL-TTr.NV5 về việc Thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc chấp hành pháp luật về: tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và...

Đọc tiếp »

    Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 3435/UBND-VP ngày 25/4/2017 về việc chuẩn bị nội dung báo cáo Đoàn Giám sát Ban Thường vụ UBTWMTTQ Việt Nam; trong đó có nội...

Đọc tiếp »