THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

     Ngày 09/3/2020, UBND Tỉnh ban hành Quyết định số 484/QĐ-UBND về phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực TCD, xử lý đơn thư, giải quyết...

Đọc tiếp »

     Ngày 09/3/2020, UBND Tỉnh ban hành Quyết định số 485/QĐ-UBND về phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực TCD, xử lý đơn thư, giải quyết...

Đọc tiếp »

     Ngày 31/10/2019, UBND Tỉnh ban hành Quyết định số 2985/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chinh được thay thế trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc thẩm...

Đọc tiếp »

       Ngày 31/10/2019, UBND Tỉnh ban hành Quyết định số 2984/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chinh được thay thế trong lĩnh vực giải quyết tố...

Đọc tiếp »