THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Ngày 01 tháng 6 năm 2018 UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành Quyết định số 1426/QĐ-UBND về việc công bố TTHC được chuẩn hóa và bãi bỏ TTHC về lĩnh vực Tiếp công dân, Giải quyết khiếu nại, tố cáo;...

Đọc tiếp »

  Ngày 9 tháng 11 năm 2017, Thanh tra tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành Quyết định số 234/QĐ-TTr về việc công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại Thanh...

Đọc tiếp »

  Ngày 03/11/2017, UBND tỉnh ban hành công bố thủ tục hành chính và bãi bõ thủ tục hành chính lĩnh vực Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; phòng chống tham nhũng thuộc thẩm quyền giải...

Đọc tiếp »

Ngày 29 tháng 6 năm 2016, Thanh tra tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành áp dụng bộ tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại Thanh tra Tỉnh Quyết định Ban...

Đọc tiếp »

Ngày 25 tháng 02 năm 2015 UBND tỉnh BR-VT ban hành Quyết định số 390/QĐ-UBND về việc công bố  thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. File đính kèm ...

Đọc tiếp »