Tin Thanh Tra Tin Thanh Tra
Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác thanh tra 6 tháng đầu năm
03:49 | 11/07/2017 Print   E-mail    

Ngày 10/07/2017, Thanh tra chính phủ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra 6 tháng cuối năm. Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình dự và chỉ đạo Hội nghị. Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu; các Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Đức Hạnh, Đặng Công Huẩn, Nguyễn Văn Thanh và tại các điểm cầu có đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, thành phố; lãnh đạo chủ chốt của Thanh tra tỉnh và Thanh tra các bộ, ngành trung ương tham dự hội nghị.​​

Phát biểu khai mạc, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu khẳng định, trong những tháng đầu năm 2017, các bộ, ngành, địa phương đã có nhiều cố gắng, đạt được những kết quả quan trọng trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo đảm lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, đóng góp vào thành tựu chung của đất nước. Tổng Thanh tra Chính phủ đề nghị các đại biểu tập trung dành thời gian nghiên cứu, rút ra các vấn đề cần thiết để việc trao đổi thảo luận được thiết thực, hiệu quả; từ thực tiễn hoạt động của thanh tra các bộ, ngành, địa phương cần đánh giá những kết quả nổi bật, những tồn tại, hạn chế, yếu kém, vướng mắc cần tháo gỡ, trao đổi những bài học kinh nghiệm qua thực tiễn công tác của đơn vị; trong đó cần tập trung làm rõ hạn chế đồng thời đề xuất các giải pháp để triển khai thực hiện nhiệm vụ một cách đồng bộ, có hiệu quả trong thời gian tới. IMG_4634.JPG
Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu phát biểu khai mạc 
 

Thay mặt lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, Phó tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Đức Hạnh đã trình bày báo cáo sơ kết công tác thanh tra 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm và điều hành phần thảo luận. 
 
IMG_4667.JPG
Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Đức Hạnh báo cáo sơ kết 6 tháng 

Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, Ngành thanh tra cần tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp; rà soát, đề xuất, trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2017 cho phù hợp với tình hình thực tế và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; đẩy mạnh công tác giám sát, thẩm định kết quả thanh tra, bảo đảm các cuộc thanh tra có chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ; thực hiện công khai kết luận thanh tra; tăng cường kiểm tra, đôn đốc thực hiện kết luận, kiến nghị và quyết định xử lý về thanh tra; phối hợp chặt chẽ với các ngành có liên quan xây dựng Định hướng công tác thanh tra năm 2018 và hướng dẫn các cơ quan thanh tra xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2018, bảo đảm kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm, hạn chế chồng chéo; trong đó đổi mới công tác xây dựng định hướng, kế hoạch thanh tra theo hướng đẩy mạnh thanh tra trách nhiệm đánh giá hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý, điều hành trên các lĩnh vực quản lý nhà nước; việc ban hành cơ chế, chính sách của các bộ, ngành Trung ương nhằm phát hiện những sơ hở, bất cập để kiến nghị chấn chỉnh, khắc phục; phát hiện mô hình mới có thể áp dụng trong khu vực hoặc cả nước, từ đó kiến nghị xây dựng chính sách thúc đẩy, phát triển; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tập trung giải quyết có chất lượng các vụ việc khiếu nại, tố cáo, phấn đấu đạt tỉ lệ trên 85% đối với các vụ việc mới phát sinh.​
 
IMG_4674.JPG
Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu chỉ đạo 
 
Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chia sẻ với những khó khăn vất vả và ghi nhận, biểu dương sự cố gắng của ngành Thanh tra trong 6 tháng đầu năm 2017, đồng thời cũng chỉ ra một số mặt còn tồn tại, hạn chế như: Việc kết luận thanh tra còn chậm; số vụ việc chuyển cơ quan điều tra còn ít; xử lý sau thanh tra còn hạn chế (tỷ lệ thu hồi đất đai còn thấp); hiệu quả công tác tiếp dân chưa cao; giải quyết KNTC còn chậm, tỷ lệ thấp; có vụ việc còn thiếu chính xác, khách quan, công dân không đồng tình, bức xúc, kéo dài; tình hình khiếu nại, tố cáo còn tiềm ẩn nhiều phức tạp, phát sinh một số điểm nóng (nhất là vụ việc tại xã Đồng Tâm, Hà Nội); việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng hiệu quả chưa cao; kết quả phát hiện tham nhũng qua công tác thanh tra còn hạn chế (số vụ việc tham nhũng phát hiện còn ít, xử lý chưa kịp thời. Về nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm, Phó Thủ tướng lưu ý Ngành thanh tra cần: Tiếp tục tập trung thực hiện theo kế hoạch thanh tra 2017 (gắn với thanh tra đột xuất); quan tâm cả thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành; thanh tra hành chính phải bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm; chú ý các lĩnh vực có nhiều vi phạm, tiêu cực, tham nhũng; thanh tra chuyên ngành cần quan tâm đến các vấn đề dư luận xã hội quan tâm; quá trình thanh tra chú ý thực hiện đúng chức năng, thẩm quyền, trình tự, thủ tục. Bên cạnh đó, chú ý hạn chế chồng chéo trong hoạt động thanh tra cũng như trong thanh tra với kiểm toán; thực hiện tốt Nghị quyết 35 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp và Chỉ thị 20 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra tại doanh nghiệp với tinh thần: Chính phủ đồng hành với doanh nghiệp; quan tâm hỗ trợ và tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển; triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; củng cố, kiện toàn cán bộ làm công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC, tăng cường cơ sở vật chất (chú ý bố trí cán bộ có năng lực, phẩm chất, kinh nghiệm, hiểu biết pháp luật); nâng cao chất lượng tiếp công dân thường xuyên, định kỳ, đột xuất; chú ý tăng cường đối thoại, hướng dẫn, giải thích pháp luật; nâng cao nhận thức của công dân, phấn đấu giảm tỷ lệ công dân khiếu nại sai, tố cáo sai; tập trung giải quyết kịp thời, đúng pháp luật, có lý có tình, nhất là các vụ việc đông người, phức tạp; không để công dân bức xúc, phát sinh điểm nóng; thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng theo hướng đi vào thực chất (tránh hình thức), phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh theo pháp luật đối với các hành vi tham nhũng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật PCTN; thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra phải chủ động, tích cực và nỗ lực hơn nữa trong tham mưu cho Chính phủ, các Bộ, ngành, UBND các cấp trong tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ quản lý Nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và xây dựng ngành thanh tra. Về định hướng chương trình thanh tra năm 2018, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ yêu cầu, Thanh tra Chính phủ xây dựng định hướng và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt sớm để làm cơ sở xây dựng kế hoạch, một số mục tiêu cụ thể cần phải thực hiện tốt như: (1) phát hiện, chấn chỉnh những yếu kém trong quản lý Nhà nước, trong thực thi chính sách, pháp luật; (2) xử lý kịp thời, nghiêm minh các vi phạm pháp luật; (3) thu hồi tiền, tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt); (4) kiến nghị sửa đổi những sơ hở, bất cập và hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật (5) phát hiện nhân tố điển hình, cách làm mới và hiệu quả để nhân rộng; (6) tạo điều kiện thuận lợi và hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân chấp hành tốt chính sách, pháp luậ; quyết tâm đổi mới hoạt động thanh tra theo hướng tăng cường thanh tra theo chuyên đề, giảm thanh tra vụ việc; hoạt động thanh tra hành chính phải có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực quan trọng, dễ xảy ra tiêu cực, vi phạm, tham nhũng; hoạt động thanh tra chuyên ngành được thực hiện rộng khắp theo chức năng nhưng phải tập trung vào những vấn đề bức xúc để chấn chỉnh; nội dung thanh tra cần tập trung; Công tác quản lý, sử dụng đất đai, nhà ở; khai thác tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường; đầu tư xây dựng; tài chính, ngân sách, ngân hàng, xử lý nợ xấu; quản lý thị trường và phòng, chống buôn lậu, hàng giả; đấu thầu thuốc và trang thiết bị y tế; cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước; thanh tra chuyên đề diện rộng chống thất thu thuế, quản lý Nhà nước về thuế, việc chấp hành nghĩa vụ nộp thuế của các doanh nghiệp; thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, KNTC, PCTN.
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Vũng Tàu
Phát biểu kết luận, Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu khẳng định, Ngành thanh tra sẽ quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình đối với việc thực hiện nhiệm vụ của năm 2017 cũng như xây dựng định hướng công tác thanh tra năm 2018. Tổng Thanh tra Chính phủ cũng giải đáp một số thắc mắc, kiến nghị, đề xuất của các địa phương, đơn vị.
 
                           nguồn thanhtra.gov.vn