Tin Tức Tổng Hợp Tin Tức Tổng Hợp
Hội nghị Sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của Cụm Thanh tra các tỉnh miền Đông Nam bộ (Cụm X)
02:09 | 03/07/2017 Print   E-mail    

Thực hiện Kế hoạch số 95/KH-TTCP ngày 22/01/2017 của Thanh tra Chính phủ về phát động phong trào thi đua năm 2017; Kế hoạch số 21/KH-C.X ngày 28/3/2017 của Cụm Cụm X về phát động phong trào thi đua năm 2017 và Quyết định số 24/QĐ-C.X ngày 28/3/2017 của Cụm X về Quy chế hoạt động của Thanh tra các tỉnh miền Đông Nam bộ .

Ngày 30/6/2017, tại tỉnh Đồng Nai, Cụm thi đua Thanh tra các tỉnh miền Đông Nam bộ đã tổ chức hội nghị Sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2017 và đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

Tại hội nghị, Thanh tra các tỉnh trong Cụm X đánh giá những mặt ưu điểm và hạn chế của Cụm thi đua Thanh tra các tỉnh miền Đông Nam bộ trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao và qua kết quả công tác sơ kết 6 tháng đầu năm 2017, Hội nghị xác định những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017 của Cụm thi đua Thanh tra các tỉnh miền Đông Nam bộ, như sau:

           Tiếp tục tổ chức phát động thực hiện đợt thi đua thứ hai với mục tiêu quyết tâm thi đua nước rút hoàn thành và phấn đấu vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra của năm 2017 nhằm lập thành tích chào mừng 72 năm ngày thành lập ngành Thanh tra Việt Nam (23/11/1945 – 23/11/2017), cụ thể là giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo phát sinh năm 2017 đạt trên 85%; kết quả thanh tra kinh tế xã hội đạt 100% theo chương trình, kế hoạch được phê duyệt và các cuộc thanh tra đột xuất theo sự chỉ đạo của cấp trên; thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng; kê khai tài sản, thu nhập và xây dựng đội ngũ cán bộ công chức Thanh tra vừa hồng, vừa chuyên.

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, công chức, nhân viên ngành Thanh tra thực hiện tốt Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chỉ thị số 1671/CT-TTCP ngày 04/7/2016 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ thanh tra , giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 - 2020 theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng…; thực hiện tốt 5 điều kỷ luật của công chức ngành Thanh tra; phấn đấu các đơn vị không để xảy ra tiêu cực, lãng phí; 100% cán bộ, công chức, nhân viên không vi phạm kỷ luật; thực hiện tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Chú trọng đến công tác bồi dưỡng nhân rộng điển hình tiên tiến trong thực hiện phong trào thi đua của toàn ngành, làm động lực cho các tập thể, cá nhân cán bộ, công chức, nhân viên trong ngành phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Kịp thời tổ chức tổng kết, đánh giá phong trào thi đua năm 2017 và đề nghị khen thưởng đối với các đơn vị, tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp tích cực vào sự phát triển của Cụm thi đua Thanh tra các tỉnh miền Đông Nam bộ và các địa phương./.

 

                                               Trần Trung Tâm