VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

    Ngày 13/10/2017, UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ban hành Quyết định số 2887/QĐ-UBND về việc  ban hành Quy chế tạm thời quản lý, sử dụng phần mềm công tác tiếp công dân, xử lý đơn...

Đọc tiếp »

Ngày 26/7/2017, Thanh tra tỉnh ban hành Quyết đinh số 127/QĐ-TTr về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan Thanh tra tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu. File đính...

Đọc tiếp »

    Ngày 18/8/2017, Thanh tra tỉnh ban hành Quyết định số 159/QĐ-TTr.VP về việc Ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý và phản hồi thông tin phản ánh qua Đưởng dây nóng của Lãnh đạo tỉnh...

Đọc tiếp »

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành văn bản chỉ đạo chấn chỉnh và tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Để nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo...

Đọc tiếp »

Ngày 10/10/2014, thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Thông báo số 540/TB-UBND về việc thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Tịnh tại buổi họp nghe...

Đọc tiếp »