Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy
Số kiệuTrích yếuLĩnh vực
Người kýBan hành từTrạng thái
đến ngày
« Cơ bản
Showing 1 - 20 of 38 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 2
Số hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trạng thái
985/QĐ-TTg Quyết định số: 985/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa... 08/08/2018 08/08/2018
Còn hạn
25/2018QH14 Luật Tố cáo năm 2018 25/06/2018 01/01/2019
Còn hạn
07/CT-UBND Chỉ thị số 07/CT-UBND về việc thực hiện năm kỷ cương hành chính và trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện nhiệ vụ cải cách hành chính 2018. 18/05/2018 18/05/2018
Còn hạn
61/2018/NĐ-CP Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính 23/04/2018 21/06/2018
Còn hạn
08/2018/QĐ-UBND Quyết định số: 08/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp công bố, công khai, rà soát, đánh giá thủ tục hành chính và báo cáo việc thực hiện... 17/04/2018 02/05/2018
Còn hạn
09/2018/QĐ-UBND Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn... 17/04/2018 02/05/2018
Còn hạn
51/2017/NQ-HĐND Nghị Quyết 51/2017/NQ-HĐND quy định mức trích kinh phí từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên... 09/12/2017 19/12/2017
Còn hạn
159/2016/NĐ-CP Nghị định 159/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Thanh tra về tổ chức hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân 29/11/2016 01/02/2017
Còn hạn
02/2016/TT-TTCP Thông tư số 02/2016/TT-TTCP ngày 20/10/2016 về việc việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra... 20/10/2016 05/12/2016
Còn hạn
23/CT-UBND Chỉ thị số 23/CT-UBND Về việc tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành... 30/09/2016 30/09/2016
Còn hạn
2406/QĐ-UBND Quyết định số 2406/QĐ-UBND Ban hành Chương trình hành động Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến... 01/09/2016 01/09/2016
Còn hạn
785/QĐ-UBND Quyết định số 785/QĐ-UBND v/v Ban hành Quy chế phối hợp xử lý tình huống khi có nhiều người khiếu nại, tố cáo phức tạp tại Trung tâm Hành chính -... 07/04/2016 07/04/2016
Còn hạn
08/2015/TT-TTCP Thông tư 08/2015/TT-TTCP QUY ĐỊNH VỀ SỔ NHẬT KÝ ĐOÀN THANH TRA 15/12/2015 01/02/2016
Còn hạn
07/2015/TTLT-TTCP-NHNN THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 07/2015/TTLT-TTCP-NHNN HƯỚNG DẪN VIỆC PHONG TỎA TÀI KHOẢN CỦA ĐỐI TƯỢNG THANH TRA 25/11/2015 10/01/2016
Còn hạn
06/2015/TT-TTCP THÔNG TƯ 06/2015/TT-TTCP QUY ĐỊNH VỀ RÀ SOÁT, HỆ THỐNG HÓA, PHÁP ĐIỂN, KIỂM TRA, XỬ LÝ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT; THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP... 21/10/2015 08/12/2015
Còn hạn
2533/QĐ-UBND Quyết định số 2533/QĐ-UBND v/v Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan tham gia tiếp công dân tại Trụ Sở Tiếp công dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 20/10/2015 20/10/2015
Còn hạn
05/2015/TT-TTCP THÔNG TƯ 05/2015/TT-TTCP QUY ĐỊNH VỀ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN THANH TRA 10/09/2015 01/11/2015
Còn hạn
04-2015-TT-TTCP THÔNG TƯ 04/2015/TT-TTCP QUY ĐỊNH CÔNG TÁC BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC TRONG NGÀNH THANH TRA 09/07/2015 15/09/2015
Còn hạn
1059/QĐ-UBND Quyết định số 1059/QĐ-UBND v/v Ban hành Quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn Tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Bà Rịa- Vũng... 20/05/2015 20/05/2015
Còn hạn
1060/QĐ-UBND Quyết định số 1060/QĐ-UBND v/v Ban hành Quy trình tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 20/05/2015 20/05/2015
Còn hạn
Showing 1 - 20 of 38 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 2