Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy
Số kiệuTrích yếuLĩnh vực
Người kýBan hành từTrạng thái
đến ngày
« Cơ bản
Số hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trạng thái
985/QĐ-TTg Quyết định số: 985/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa... 08/08/2018 08/08/2018
Còn hạn
61/2018/NĐ-CP Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính 23/04/2018 21/06/2018
Còn hạn
159/2016/NĐ-CP Nghị định 159/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Thanh tra về tổ chức hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân 29/11/2016 01/02/2017
Còn hạn
02/2015/TT-TTCP Thông tư 02/2015/TT-TTCP Quy định về trang phục của cán bộ, Thanh tra viên, công chức, viên chức thuộc các cơ quan nhà nước. 16/03/2015 04/05/2015
Còn hạn
84/2014/NĐ-CP Nghị định 84/2014/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ 08/09/2014 01/11/2014
Còn hạn
64/2014/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH 64/2014/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT TIẾP CÔNG DÂN 26/06/2014 15/08/2014
Còn hạn
78/2013/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH 78/2013/NĐ-CP VỀ MINH BẠCH TÀI SẢN, THU NHẬP 17/07/2013 05/09/2013
Còn hạn
75/2012/NĐ-CP Nghi định 75/2012/NĐ-CP về việc Quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại, 03/10/2012 20/11/2012
Còn hạn
76/2012/NĐ-CP Nghị định 76/2012/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT TỐ CÁO 03/10/2012 20/11/2012
Còn hạn
97/2011/NĐ-CP Nghị định 97/2011/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ THANH TRA VIÊN VÀ CỘNG TÁC VIÊN THANH TRA 21/10/2011 15/12/2011
Còn hạn
Showing 10 results.