TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THANH TRA TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Thông tin đơn vị

THANH TRA TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

 

Địa chỉ: Số 11 đường Trường Chinh, phường Phước Trung, Thành Phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Điện thoại: 0254. 3727801

Fax: 0254. 3727802

Email: thanhtra@baria-vungtau.gov.vn

1 Nguyễn Văn Đa Chánh Thanh tra tỉnh

Điện thoại: 0254. 3727807     Di động: 0918.350569

Email: danv@thanhtra.baria-vungtau.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách:

-Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Thanh tra tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 22 Luật Thanh tra năm 2010 và Điều 11 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ và các quy định pháp luật khác có liên quan.

-Phụ trách chung, chỉ đạo điều hành và quyết định sau cùng về toàn bộ hoạt động của cơ quan Thanh tra tỉnh; phụ trách công tác tổ chức bộ máy, công tác tài chính của đơn vị và trực tiếp phụ trách chỉ đạo, điều hành hoạt động của Văn phòng Thanh tra tỉnh.

2 Nguyễn Hữu Nhân Phó Chánh Thanh tra

Điện thoại: 0254. 3727809     Di động: 0907.077828

Email: nhannh@thanhtra.baria-vungtau.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách:

- Giúp Chánh Thanh tra Tỉnh và chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra Tỉnh và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ q uản lý nhà nước đối với công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo lĩnh vực và địa bàn được phân công phụ trách, bao gồm:

+ Lĩnh vực: Xây dựng; giao thông, vận tải; văn hoá, thể thao, du lịch; thông tin, truyền thông, báo chí, phát thanh, truyền hình; các Ban Quản lý dự án, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách.

+ Địa bàn: Thị xã Phú Mỹ và huyện Đất Đỏ .

- Giám sát, kiểm tra hoạt động các đoàn thanh tra; thẩm định dự thảo kết luận thanh tra; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra; theo dõi đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định giải quyết tố cáo thuộc địa bàn, lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Công tác thi đua khen thưởng trong ngành Thanh tra; công tác cải cách hành chính, ISo.

- Quản lý hoạt động của Phòng Nghiệp vụ 1.

3 ... Phó Chánh Thanh tra

Điện thoại: 0254. 3727804

Email: ...@thanhtra.baria-vungtau.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách:

Giúp Chánh Thanh tra Tỉnh và chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra Tỉnh và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ q uản lý nhà nước đối với công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo lĩnh vực và địa bàn được phân công phụ trách, bao gồm:

+ Lĩnh vực: Tài chính, ngân hàng, thuế, hải quan, kế hoạch, đầu tư, thống kê; các Ban Quản lý dự án, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách.

+ Địa bàn: Thành phố Bà Rịa và huyện Xuyên Mộc.

- Quản lý nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng; tuyên truyền phổ biến pháp luật.

- Giám sát, kiểm tra hoạt động các đoàn thanh tra; thẩm định dự thảo kết luận thanh tra; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra; theo dõi đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định giải quyết tố cáo thuộc địa bàn, lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Quản lý hoạt động của Phòng Nghiệp vụ 2 và Phòng Nghiệp vụ 5.

4 Nguyễn Văn Mạnh Phó Chánh Thanh tra

Điện thoại: 0254.3727.808     Di động: 0915.613075

Email: manhnv@thanhtra.baria-vungtau.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách:

Giúp Chánh Thanh tra Tỉnh và chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra Tỉnh và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ q uản lý nhà nước đối với công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo lĩnh vực và địa bàn được phân công phụ trách, bao gồm:

+ Lĩnh vực: Công nghiệp, thương mại, khoa học, công nghệ, giáo dục, đào tạo, tư pháp, y tế, bảo hiểm; tài nguyên, môi trường, nông nghiệp, phát triển nông thôn; lao động, thương binh, xã hội; các Ban Quản lý dự án, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách.

+ Địa bàn: Thành phố Vũng Tàu, huyện Côn Đảo, huyện Long Điền và huyện Châu Đức.

- Giám sát, kiểm tra hoạt động các đoàn thanh tra; thẩm định dự thảo kết luận thanh tra; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra; theo dõi đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định giải quyết tố cáo thuộc địa bàn, lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Quản lý hoạt động của Phòng Nghiệp vụ 3 và Phòng Nghiệp vụ 4.

- Chủ tài khoản thứ hai của cơ quan Thanh tra tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.